CHEEVAMITR Social Enterprise Co, Ltd

CHEEVAMITR Social Enterprise Co, Ltd

Category

Sponsor

Contact

Address

3/88-89 Soi Sor Kiattichai 1 Huai Khwang Bangkok 10310

Social Media

About CHEEVAMITR Social Enterprise Co, Ltd

เมื่อถึงปลายทาง คนเราควรมี “สิทธิเลือกในการดูแลคุณภาพชีวิต” แบบประคับประคองให้อยู่สบาย เพื่อพร้อมที่จะจากไปอย่าง สงบและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้น ชีวามิตรจึงมีเจตนาในการ ช่วยสนับสนุนให้สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจ และ สามารถวางแผน ‘ชีวิตระยะสุดท้าย’ ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ด้วยการเป็นศูนย์รวมข้อมูล และแนะนำทางเลือกให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายอย่างเท่าเทียมและเท่าทัน แม้ในขณะที่ยังมีสุขภาพดีจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะพึ่งพิง และระยะท้ายของชีวิต

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
จากการรับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาและความต้องการระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสังคมไทย คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลจักษุรัตนิน ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การเตรียมตัวเพื่อเผชิญความตายอย่างสงบ มีความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะท้ายอย่างมาก ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา คุณหญิงจึงได้อุทิศตนในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ป่วย ผู้ดูแล บุคคลากรสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป ด้วยกิจกรรมหลากหลายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ การจัดงานสัมมนา การจัดคอนเสิร์ต การระดมทุนให้ผู้เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ การระดมทุนทำสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ และการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ เผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สังคมไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 กว่าทศวรรษ ประสบการณ์จากการทุ่มเทในการสร้าง “คุณภาพความแก่ คุณภาพความเจ็บ คุณภาพความตาย” ได้ปรากฏชัดเป็นผลงานเชิงประจักษ์แก่สายตาประชาชน คุณความดีได้เชื่อมร้อยบุคคลที่มาดมั่นจะสร้างสรรค์ ประโยชน์เพื่อสังคม ให้น้อมนำใจมาร่วมกัน ก่อตั้งหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมในนามว่า “ชีวามิตร” ที่พร้อมจะเป็น กัลยาณมิตรจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

 

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้จดทะเบียนในฐานะ วิสาหกิจเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, คุณวิเชียร พงศธร และ คุณนิชานันท์ วิศิษฎ์ศุภานน ด้วยเจตนาอันดีในการขยายประโยชน์สู่สังคม ชีวามิตรจึงได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับสูง มาดำรงตำแหน่งในคณะที่ปรึกษาบริษัทฯ ได้แก่ พระชยสาโรภิกขุ, พระไพศาล วิสาโล, , ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส, นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์, ดร. ธาริษา วัฒนเกส และ คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้นจากการทำงานของภาคประชาชนเพื่อภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยชีวามิตรยังคงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของยุคสมัย พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยทางสังคมในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย นอกจากนั้น ชีวามิตรยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ด้วยการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ และบริการสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ ให้เกิดคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อชีวิตปลายทางที่มีทางเลือกอย่าง เหมาะสม พอดี สมศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์สำหรับทุกคนในทุกมิติ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ/ผู้ก่อตั้ง
คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ รองประธารกรรมการ/ผู้ก่อตั้ง
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ
คุณวิเชียร พงศธร กรรมการ
คุณนิชานันท์ วิศิษฎ์ศุภานน กรรมการ
หลักการ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
เมื่อถึงปลายทาง คนเราควรมี “สิทธิเลือกในการดูแลคุณภาพชีวิต” แบบประคับประคองให้อยู่สบาย เพื่อพร้อมที่จะจากไปอย่างสงบและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้น ชีวามิตรจึงมีเจตนาในการช่วยสนับสนุนให้สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวางแผน ‘ชีวิตระยะสุดท้าย’ ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ด้วยการเป็นศูนย์รวมข้อมูลและแนะนำทางเลือกให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิต ระยะสุดท้ายอย่างเท่าเทียมและเท่าทันแม้ในขณะที่ยัง มีสุขภาพดี จนกระทั่งเข้าสู่สภาวะพึ่งพิงและระยะท้ายของชีวิต

ผลลัพธ์
การยืนยัน