Khonthai Foundation

Khonthai Foundation

Category

Sponsor

Contact

Address

One Premier Corporate Park Srinakarin Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250

Social Media

About Khonthai Foundation

องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) ด้วยความเชื่อว่า การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมขนาดใหญ่นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนและองค์กรที่หลากหลาย มูลนิธิฯ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างกลไกความร่วมมือที่แตกต่างและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เอื้อต่อการเชิญชวนคนไทยที่ตื่นรู้จำนวนมากมาร่วมมือกันแก้ปัญหาสังคม และยังมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรตัวกลาง (Intermediary Organization) ที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นต่างๆ ผ่าน “โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” (Thailand Collaboration for Change) ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือที่เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภาคสังคมและประชาชนร่วมพัฒนาความยั่งยืน

วิสัยทัศน์
“ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข”

พันธกิจ
สร้างเสริมพลังพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen)
สรรค์สร้างกลไกความร่วมมือแก้ปัญหาสังคม (Collaborative Platform)
ผสานทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ร่วม (Resources Mobilisation)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ ( KEY STAKEHOLDERS)
ผู้รับประโยชน์
ผู้บริจาค
องค์กรพัฒนาสังคม
อาสาสมัคร
สื่อมวลชน
ผลผลิต (OUTPUTS & RESULTS)
ตลอดปี 2561 กลไกความร่วมมือทั้ง 5 สามารถสร้างผลทางสังคมที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบนิเวศทางสังคมสู่ความยั่งยืน ดังสะท้อนผ่านตัวเลข ต่อไปนี้

หลักการทำงานความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อคนไทย 

(Collaboration Principles)


1.  วิสัยทัศน์และคุณค่าร่วม (Shared Vision and Values) : อยู่บนพื้นฐานของการตระหนักและเคารพในความแตกต่าง รวมถึงการเปิดรับให้มีการหารือและอภิปรายแล้วจะต้องมีแบบแผนหรือองค์รวมที่เพียงพอสำหรับการเป็นหุ้นส่วนการเป็นภาคีเครือข่ายกับผู้อื่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ หรืออย่างน้อยที่สุดทั้งมูลนิธิฯ และหุ้นส่วนที่ทำงานด้วยกันจะต้องมีความเชื่อเหมือนกัน

2. เป้าหมายร่วมและการเพิ่มคุณค่า (Complementarity of Purpose and Value Added) : สร้างความร่วมมือกับผู้เล่นที่หลากหลาย โดยเน้นการสร้างเป้าหมายร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมซึ่งจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง  โดยแต่ละฝ่ายจะใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน

3. ความเป็นอิสระและพึ่งตนเอง (Autonomy and Independence) : ภาคีเครือข่ายของมูลนิธิเพื่อคนไทย จะเคารพซึ่งกันและกันในประเด็นการยึดถือหลักคุณธรรมองค์กรและความเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านการให้ทุนสนับสนุนที่หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอำนาจมากกว่าย่อมส่งผลต่อความเป็นอิสระตามมา ดังนั้นมูลนิธิฯ จะไม่กดดันให้ภาคีต้องมีแนวคิดเดียวกับองค์กรฯ  รวมถึงการยอมรับในความแตกต่างของภาคีทั้งด้านอัตลักษณ์ ทิศทางการดำเนินงาน และการลำดับความสำคัญ เป็นต้น

4. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบร่วมก้น (Transparency and Mutual Accountability) : มูลนิธิเพื่อคนไทยและภาคีเครือข่ายมีความรับผิดชอบร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ให้การสนับสนุน ผู้บริจาค โดยให้ความสำคัญกับการแสดงผลลัพธ์ทางสังคมและการออกแบบระบบที่ตรวจสอบได้

5. ความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Clarity on Roles and Responsibilities) : ภาคีเครือข่ายของมูลนิธิเพื่อคนไทย ถูกสร้างขึ้นด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนและสัญญาที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจให้การสนับสนุนภาคีต่างๆ นั้น มีกระบวน  การพิจารณาในทุกแง่มุม นอกจากนี้มีการหารือและตกลงกับภาคีเครือข่าย รวมถึงวางยุทธศาสตร์ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความสัมพันธ์จะอยู่ในลักษณะไหน มูลนิธิเพื่อคนไทยจะสร้างโอกาสและให้คำปรึกษาแก่ภาคีเครือข่ายอยู่เสมอ

6. พันธสัญญาในการเรียนรู้ร่วมก้น (Commitment to Joint Learning) : ในฐานะที่เป็นองค์กรที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มูลนิธิเพื่อคนไทยจะทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายและมูลนิธิฯ ได้เรียนรู้ร่วมกันในงานหรือกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน

 

ผลลัพธ์
การยืนยัน